close icon
Velkommen til Copykrea

Vi har oppdaget at du surfer fra et annet sted til det som tilsvarer dette nettstedet. Vi har ikke et nettsted for landet du besøker oss fra, men vi har et verdensomspennende nettsted. Bekreft hvilket nettsted du vil besøke.


Vilkår og betingelser

Se våre vilkår og betingelser

Bruk eller bestilling av tjenester hos Copykrea innebærer lesing og aksept av følgende generelle vilkår:

Aksept og tilgjengelighet av de generelle vilkårene

Disse generelle vilkårene regulerer ethvert juridisk forhold som oppstår som følge av kontraktsinngåelsesprosessene som utføres mellom brukerne eller kundene på nettstedet som ligger på URL-adressen copykrea.no, som tilhører eCommProjects Internet S.L..

Ved å akseptere disse generelle vilkårene erklærer kunden at han har den nødvendige juridiske kapasiteten til å inngå kontrakter i det landet han er statsborger i, og at denne alderen i Spania er 18 år. Hvis kunden er en juridisk person, erklærer den fysiske personen som opptrer på kundens vegne, på eget ansvar, å ha tilsvarende fullmakter til å representere kunden. 

Kunden aksepterer uttrykkelig de generelle vilkårene fra det øyeblikket han bruker eller inngår avtale om tjenesten, og er bundet av dem. Dette dokumentet kan når som helst skrives ut og lagres av kunden.

Hvis brukeren eller kunden er i tvil om disse generelle vilkårene, kan eCommProjects Internet S.L. kontakte oss på telefonnummeret +34 987 80 85 73 og e-postadressen [email protected].

Brukeren samtykker uttrykkelig i å bruke dette nettstedet på en hensiktsmessig måte, og ikke bruke noen av tjenestene som tilbys av forhandleren til blant annet følgende formål:

Standarder som gjelder

Kontraktene som inngås via dette nettstedet, er underlagt direktiv 2011/83/EU, endringsdirektiv (EU) 2019/2161 og rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993, samt resten av de nasjonale forskriftene som gjelder generelle kontraktsvilkår, beskyttelse av forbrukere og brukere og elektronisk handel. På samme måte gjelder forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om generell databeskyttelse og andre forskrifter på området. Det samme gjelder forordningen om betalingstjenester og andre relevante finansielle forhold, samt regelverket knyttet til immaterielle rettigheter.

Modifisering av de generelle vilkårene

eCommProjects Internet S.L. kan uten forutgående varsel endre disse generelle vilkårene for å forbedre tjenestene som tilbys via nettet, uten at denne endringen i noe tilfelle kan ha tilbakevirkende kraft på allerede inngåtte avtaler.

Når de generelle vilkårene publiseres på copykrea.no-nettstedet, anses de nevnte endringene som varslet til kunder eller brukere.

Beskrivelse av tjenestene

Egenskapene til tjenestene som tilbys og markedsføres av Copykrea via Internett eller telefon, er beskrevet i konfiguratoren der hver av dem er inkludert. På samme måte, hvis det er noen spesifikke betingelser for å inngå kontrakt for noen av disse tjenestene, vil disse bli spesifisert og beskrevet i avsnittet som refererer til den spesifikke tjenesten.

Elektronisk avtaleinngåelse

For å legge inn en bestilling i Copykrea er det nødvendig å utføre følgende trinn:

Vennligst vær oppmerksom på at hvis du betaler med debet- eller kredittkort, vil beløpet bli belastet så snart kjøpsprosessen er fullført.

Priser

Alle priser som er oppført i copykrea.no er inkludert gjeldende merverdiavgift på kjøpstidspunktet.

I visse vurderte tilfeller kan den nøyaktige prisen som belastes kunden medføre betaling av fraktkostnader, som er spesifisert på vår side med fraktvilkår (se her). Når du ser på handlekurven din etter at du har lagt til et dokument og valgt egenskapene til bestillingen din, kan kunden også få all relevant informasjon om fraktkostnader. Hvis det er uoverensstemmelse mellom prisen som er angitt for fraktkostnader i den aktuelle delen av nettstedet, og prisen som er angitt når du fullfører bestillingen i handlekurven, er det alltid prisen som er angitt på slutten av bestillingen (i handlekurven) som gjelder.

Sending

På Copykrea kan du kun bestille trykk som vi kan påta oss i vårt produksjonssenter, og derfor levere innen rimelig tid.

Når det gjelder skjemaer, vilkår og fraktkostnader, vil det som gjenspeiles i den tilsvarende delen av nettstedet vårt bli fulgt (se her).

Fra selskapets side vil vi gjøre alt vi kan for at transportselskapene overholder de fastsatte tidsfristene. Hvis disse ikke overholdes av grunner som ligger utenfor [[TIITULAR]]s kontroll, er vi imidlertid ikke i noe tilfelle ansvarlige for forsinkelsen, og fraktkostnadene vil derfor ikke bli refundert.

Bestillingen anses for å være levert når følgeseddelen er signert i budfirmaets systemer.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle ekstra kostnader som følge av toll.

Garanti og returrett

Hos Copykrea kan du kreve erstatning eller refusjon av bestillingen din innen 30 kalenderdager etter mottak av bestillingen.

Du kan ikke kansellere eller endre bestillingen din når produksjonen har startet i verkstedet vårt.

For mer informasjon om våre garanti- og returregler, klikk her

Bruk av tjenesten og ansvarsforhold

eCommProjects Internet S.L. garanterer ikke permanent tilgjengelighet av tjenestene som tilbys, og fritas fra enhver form for ansvar som følge av mulige skader og/eller tap som kan forårsakes, for eksempel, men ikke utelukkende, på grunn av feil eller utelatelser i innholdet, manglende tilgjengelighet, overføring av virus eller andre teknologisk skadelige eller skadelige programmer eller materiale som kan påvirke datautstyret ditt som følge av bruken av denne nettsiden. Alle tiltak som anses som relevante, vil imidlertid bli iverksatt for å unngå denne typen situasjoner så langt det er mulig.

På samme måte vil eCommProjects Internet S.L. ikke være ansvarlig for forsinkelser eller brudd på forpliktelser som skyldes force majeure, for eksempel streik, opprør, terrorangrep, krig, epidemi, brann, eksplosjon, storm, oversvømmelse, jordskjelv eller andre naturkatastrofer, etc.

eCommProjects Internet S.L. er ikke ansvarlig for handlinger eller innhold i bestillinger gjort av brukere eller tredjeparter som kan krenke immaterielle og industrielle rettigheter, forretningshemmeligheter, retten til ære, personvern og selvbilde, handlinger som innebærer urettferdig konkurranse og/eller ulovlig reklame, samt brudd på resten av gjeldende regelverk på ethvert område. På samme måte er eCommProjects Internet ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av ulovlig eller feil bruk av dette nettstedet.

eCommProjects Internet S.L. Du kan nekte å skrive ut eller reprodusere innhold som etter din mening krenker eller kan krenke grunnleggende rettigheter og offentlige friheter, mot immaterielle rettigheter, enten det er eller kan være av kriminell, fremmedfiendtlig, terroristisk eller diskriminerende karakter basert på rase, kjønn, religion eller tro, som er av pornografisk karakter, oppfordrer til vold, truer ungdom eller barndom, offentlig orden eller sikkerhet eller som av andre grunner ikke er egnet for reproduksjon.

Brukeren erklærer seg ansvarlig for dokumentene han/hun bestiller utskrift av, og erklærer at han/hun har rett til reproduksjon, kopiering og/eller distribusjon, med full respekt for tredjeparts immaterielle og industrielle rettigheter, og fritar eCommProjects Internet S.L. for ethvert ansvar for brudd på disse rettighetene.

eCommProjects Internet S.L. forplikter seg til å bevare konfidensialiteten, ikke avsløre eller markedsføre filer/dokumenter som er gjort tilgjengelig for kunden i forbindelse med utførelsen av bestillingen. Filene vil bli destruert innen 90 dager fra den dato arbeidet ble bestilt av kunden eller brukeren.

Rett til ekskludering

Copykrea forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å nekte eller trekke tilbake tilgangen til portalen for brukere eller kunder som ikke overholder de generelle vilkårene som er spesifisert i dette avsnittet.

Klausulenes ugyldighet og ineffektivitet

Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkårene erklæres, helt eller delvis, ugyldig eller virkningsløs, vil slik ugyldighet eller virkningsløshet kun påvirke nevnte bestemmelse eller den delen av den som er ugyldig eller virkningsløs, mens de generelle vilkårene for øvrig består, idet en slik bestemmelse, eller den delen av den som er berørt, anses for ikke å være utarbeidet.

Gyldige bestemmelser, konfliktløsning og jurisdiksjon

Regelverket som gjelder for denne kontrakten, er Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013, som eCommProjects Internet S.L. gjør tilgjengelig for nettstedsbrukere via følgende lenke: (klikk her).

Presentasjon av reklamasjonsskjemaer

Vi har reklamasjonsskjemaer tilgjengelig for kunder, som kan bestilles fysisk på selskapets hovedkontor og fremvises på selve hovedkontoret eller online via følgende lenke: (klikk her).